LSD i Høyesterett - emmasofias kommentar til dommen

Torsdag 17. august hadde Høyesterett for første gang siden 1999 til behandling en sak vedrørende straffenivået for innførsel og befatning med LSD. I endelig dom fra Høyesterett anerkjente de at straffenivået for befatning med LSD må nedjusteres.

Endelig dom fra Høyesterett

I tingretten ble befatning med LSD likestilt med amfetamin, og straffutmålingen ble 120 timer samfunnsstraff. Saken ble anket til lagmannsretten, hvor dette ble nedjustert til 75 timer samfunnsstraff, men fortsatt direkte sammenlignet med amfetamin. Tiltalte var uenig i dette, og anket dommen til Høyesterett.

Endelig dom i Høyesterett ble 45 timer samfunnsstraff. Det ble konkludert med at LSD er mindre farlig enn amfetamin og at straffenivået for LSD derfor må settes lavere enn tidligere nivåer.

Kommentar fra EmmaSofia til dommen

EmmaSofia er svært glade for at Høyesterett omsider anerkjente at LSD er mindre skadelig enn tidligere antatt, og at den endelig straffen ble redusert fra 120 timer samfunnsstraff til 45 timer samfunnsstraff. Dette vitner om større vilje til å basere straffenivåer på vitenskapelige realiteter, noe som etter EmmaSofias mening allerede kreves av sannhetsprinsippet som grunnleggende rettslig standard av konstitusjonell rang i Norge.

Vi anser det faktum at saken kom opp i Høyesterett som et viktig steg mot avkriminalisering, og vil fortsette vårt videre arbeid for at dette skal bli en realitet. Vi vil legge til at vi mener det er uheldig at feilaktig informasjon ble fremlagt i retten av sakkyndige som inngikk i Høyesteretts vurderingsgrunnlag.

EmmaSofias rolle, og andre nøkkelpersoner involvert

Styreleder ved EmmaSofia Teri Krebs og styremedlem Pål-Ørjan Johansen har bidratt til rettssaken med sin ekspertkunnskap om psykedelika. Pål-Ørjan var blant annet ekspertvitne i Borgarting lagmannsrett. De har funnet forskning, og fremlagt argumentasjon som kunne brukes for å fremme tiltaltes sak i høyesterett, og ellers i lagmannsretten og tingretten.

Vi vil også takke de fantastiske folkene hos advokatfirmaet Elden som bisto med retts- og advokathjelp gjennom hele prosessen.

Feilinformasjon fremlagt i Høyesterett

I høyesterettssaken kom sakkyndige med uttalelser om LSD som ikke harmonerer med forskning på feltet. I dokumentet fra dommen kan en lese dette i punktene 15 og 27. Det foreligger per dags dato ingen forskning som kan underbygge påstandene som ble fremsatt, og EmmaSofia finner det sterkt beklagelig at disse fikk inngå i Høyesteretts vurderingsgrunnlag.

15) - Stoffet har imidlertid i seg selv potensiale for farlige virkninger som serotonergt syndrom, feber, blødninger og levring av blodet, men det er vanskelig å påvise sikre sammenhenger mellom bruk og skadevirkninger.

 

Det kan også merkes at sakkyndige ikke omtalte påstanden om serotonergt syndrom i hennes skriftlige redegjørelse som ble innhentet av Borgarting lagmannsrett, og senere innlevert til Høyesterett. Det var derfor vanskelig å imøtegå denne påstanden direkte, da ingen av de 5 ekspertrapportene forelagt retten hadde kommet med en slik påstand, som det altså ikke finnes dokumentasjon for.

LSD forårsaker ikke serotonin syndrom. Et sitat av Ken Gillmann fra en forskningsartikkel publisert i tidsskriftet Headache i 2010 sier følgende:

"[LSD] does not seem to be associated with serotonergic symptoms or features of SS, either in “usual” doses or in “over-doses.” There appear to be no cases of SS in more than 50 years of use.” - Kilde

Feber og blødninger har kun blitt registrert i en saksrapport fra åtte stykker som ved et uhell sniffet 400+ doser av LSD pulver da de forvekslet det med kokain. Alle ble helt friskmeldte uten noen skader etter 24 timer. Dette er et ekstremt eksempel som viser hvor trygt LSD egentlig er. Å nevne uvanlige ekstreme overdoser har ingen relevans for typisk bruk.
— Teri Krebs
27) Generelt gjelder imidlertid at LSD er et stoff som etter sin kjemiske sammensetning har potensial for å medføre både avhengighet og helseskade.

Dette strider mot både EMCDDA’s(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) beskrivelser og øvrig ekspertkonsensussamt, inkludert de forelagte ekspert uttallelsene.

EMCDDA: “Like other hallucinogens, [LSD-] dependence does not occur.”

”Den sakkyndige selv uttalte i Høysterett av avhengighetspotensialet til LSD er “veldig lavt” for LSD. Det er derfor synd at det etterlatte inntrykket i dommen er noe annet.

På 50 år, så er det ikke et eneste registrert tilfelle av LSD avhengighet.
— Teri Krebs

Positive punkter fra dommen

  • (34) Lagmannsretten har ved straffutmålingen tatt utgangspunkt i at nivået for befatning med LSD i dag må antas å ligge omtrent som for amfetamin. Basert på det som er gjennomgått, legger jeg til grunn at LSD er noe mindre farlig enn amfetamin, og straffenivået for LSD må derfor settes noe lavere.

 

  • (17) For Høyesterett er det også fremlagt "Fact Sheet LSD" utarbeidet av Dr. J.G.C. van Amsterdam, Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu, Amsterdam, Nederland som den sakkyndige mente ga en god beskrivelse av bivirkningene ved bruk av LSD. I rapporten heter det på side 5:

 

"On weight basis, LSD is 100 times more potent than the "magic mushroom' constituents psilocybin and psilocin. ... LSD have a high toxicity safety margin (estimated lethal dose as a ratio of the estimated therapeutic dose) of 1000 or more (by comparison: alcohol has a toxicity ratio of about 10, cocaine about 15) (Gable 2004) ... This means an overdose 300-600 times the normal effective dose would be required to cause death in humans. To date, there has been no known deaths resulting purely from LSD overdose (Passie et al., 2008).'

 

  • 18) LSD er altså bare dødelig ved ekstremt høye doser, og risikoen for overdosedødsfall er derfor liten. (Til sammenligning antas dødelig doseringsnivå for det reseptfrie og svært utbredte legemidlet paracetamol å ligge på ca. 150 mg/kg og høyere (11,25 gram for en person på 75 kg). Det er mellom 11 og 12 vanlige engangsdoser og mellom tre og fire dagsdoser.)