menneskerettigheter og folkehelse

I et fritt og åpent samfunn bør alle være frie til å følge sin egen samvittighet og til å bestemme over sin egen bevissthet, såfremt det ikke er til skade for andre. For millioner av mennesker som bruker psykedelika og MDMA, er dette viktig for deres personlige, spirituelle og kulturelle liv. Retten til denne type livsutfoldelse må derfor beskyttes.

«Mange oppegående mennesker ser på MDMA og psykedelika som fornuftige alternativer til alkohol. Det er ikke så rart, for fra et vitenskapelige ståsted er bruk av psykedelika og MDMA utvetydig mindre farlig enn alkohol»
— Frode Andre V. Myre (Leder i EmmaSofia Studentforening i Trondheim) "MDMA er et fornuftig alternativ til alkohol", Adressa, Mars 2016.

Å søke lykke, selvforståelse og glede er fundamentale menneskelig mål. At bruk av psykedelika for mange er en del av en genuin spirituell praksis, på linje med meditasjon og yoga, har vært anerkjent av FN i årevis. Psykedelika har dessuten et potensial i behandling av syke.

 

RISIKOprofil

Det er bred vitenskapelig enighet om at psykedelika og MDMA for de aller fleste brukere vil være mye mindre skadelig enn alkohol, både for den individuelle bruker og for samfunnet som helhet. I Nederland blir det hvert år solgt hundretusenvis doser psykedelisk sopp (psilocybin) fra lovlige utsalgssteder. Både nederlandske helsemyndigheter og politiet er enige om at det er få problemer knyttet til bruk av psilocybin.

Bruk av psilocybinholdig sopp [lovlig solgt i Nederland] utgjør en så liten risiko for den enkeltes helse og for samfunnet at å forby og å straffe bruk ville vært en uforholdsmessig streng sanksjon
— Nederlands offisielle risikovurdering, CAM 2007.

Det er viktig å ha et statistisk perspektiv på risiko, fremfor å vektlegge vandrerhistorier. Ingenting er uten risiko, og det er risiko knyttet til bruk av psykedelika og MDMA. Setter en derimot risikoen i perspektiv, mht. de flere millioner doser som blir konsumert hvert år, fremstår ikke psykedelika og MDMA som spesielt farlig, og risikoen kan sammenlignes med aktiviteter som anses som relativt trygge (som f.eks ulike typer sport).

Nåværende kontrolltiltak utgjør større skade enn skadene de forsøker å forebygge.
— Rapport fra FNs spesialrapportør for retten til helse, 2010.

 

Forbudet mot psykedelika, MDMA og andre rusmidler er visstnok et folkehelsetiltak, men forbudet er ikke basert hverken på riskovurdering eller på en kost-nyttevurdering av forbudspolitikken.

Kun dersom skadevirkningene ved en strukturert regulering er større enn skadevirkningene ved dagens politikk, vil dagens politikk være fordelaktig.
— Jørn Kløvfjell Mjelva (Leder i EmmaSofia Studentforening), VG, 27. Juni 2014.

Verdens helseorganisasjon er gjennom internasjonale traktater (Psykotropkonvensjonen, 1971) pålagt et spesielt ansvar for å påvise at et forbud mot personlig bruk av enkelte substanser er et godt folkehelsetiltak. Dette har aldri blitt påvist når det kommer til bruk av psykedelika eller MDMA.

Det finnes ingen tilgjengelige data hva angår (MDMAs) potensial for misbruk, folkehelseproblemer eller sosiale problemer, ei heller hva angår epidemiologi vedr. stoffets bruk og misbruk.
— World Health Organization assessment of MDMA, WHO TRS 729, 1985.

Forbudet ser ut til å være forankret i frykt, en utdatert politikk og fordommer, heller enn dokumentasjon.

Verdens helseorganisasjon kunne ikke sitere et eneste eksempel på at naturlig forekommende psykedelika som psilocybin eller peyote er skadelig. I vurderingen ble det kun påpekt en håndfull anekdoter relatert til LSD. Dette var på ingen måte en forskningsbasert skadevurdering.
— Teri Krebs (Styreleder, EmmaSofia) "Protecting the human rights of people who use psychedelics", Lancet Psychiatry, April 2015.

Verdens helseorganisasjon anbefaler nå å slutte med straffeforfølgelse av mennesker som bruker psykedelika og MDMA.

Verdens helseorganisasjon anbefaler avkriminalisering av bruk av ulovlige rusmidler.
— Rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, 2 September 2015.

Kvalitetskontrollert produksjon

Kvalitetskontrollert produksjon og korrekt merking er grunnleggende prinsipper for moderne forbruksvarer (som medisiner og mat). Mennesker har blitt skadet og drept etter bruk av falsk eller forgiftet MDMA, psykedelisk sopp og LSD. Å forby kvalitetskontroll på MDMA og psykedelika er uforsvarlig, både fra et folkehelse- og et etisk perspektiv.

Lovlig regulering beskytter folkehelsen. Forbrukere trenger å være klar over hva de inntar, og de må ha tydelig informasjon om potensielle risikoer og om hvordan man kan minimere disse. Lovreguleringen bør være basert på vitenskapelig dokumentasjon, og en genuin interesse for helse- og menneskerettigheter.
— Kofi Annan (FNs tidligere generalsekretær), Verdens helseforsamling, mai 2015.

Det er lovlig å produsere MDMA og psykedelika i Norge, så lenge man har alle nødvendige godkjenninger for produksjon og oppbevaring.

EmmaSofia har avtale med et medisinselskap om produksjon av MDMA og psilocybin til bruk i behandling, forskning og andre lovlige formål.

Lisensierte tilvirkere kan produsere legemidler som er oppført på narkotikalisten i Norge. Dette gjelder også MDMA og psykedelika. Og slike legemidler er lovlige å bruke i medisinsk behandling og forskning, jf legemiddelloven § 23. Legemidler uten markedsføringstillatelse kan etter søknad også benyttes lovlig i Norge.
— Ketil Lund (tidligere høyesterettsdommer) og Hans Fredrik Marthinussen (professor Juridisk Fakultet, UIB) / juridiske rådgivere for EmmaSofia.

 

rusvett og forsiktighet

Psykedelika og MDMA i seg selv er ikke spesielt farlige. Men under dagens forbudspolitikk praktiseres et åpent og uregulert marked. Manglende kvalitetskontroll og aldersgrenser er forbudskonsekvenser.

Som et midlertidig folkehelsetiltak oppfordrer vi til å bruk testutstyr, hvis man har bestemt seg for å bruke psykedelika eller MDMA. Testustyr er lett tilgjengelig på internett. Vær moderat med doseringen og ikke kombiner med rusmidler som alkohol. Oppsøk lege hvis du føler deg syk.

Man bør ikke være påvirket av hverken psykedelika/MDMA eller rusmidler som alkohol under aktivitet som krever særlig oppmerksomhet - som bilkjøring eller mens man har omsorg for små barn.

I gjentatte ekspertvurderinger, hvorav to publisert i Lancet, har forskere vurdert skadepotensialet i en rekke rusmidler. Der havner MDMA og psykedelika konsekvent nederst.

 

en gryende folkebevegelse

I Norge har 80.000 erfaring med MDMA, 50.000 med LSD, og titusenvis med psykedelisk sopp, ayahuasca og kaktus (SIRUS undersøkelse 2013 ).

Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.
— Arnulf Øverland

Alle i Norge og i verden for øvrig skal føle seg trygge og frie til å uttrykke sine meninger om MDMA og psykedelika. Ønsker du å bidra til å få Norge over til en kunnskapsbasert ruspolitikk, da bør du støtte EmmaSofia med et medlemskap. Medlemskap i EmmaSofia er anonymt.

Sammen skal vi skape et mer åpent og tolerant samfunn.