Fakta om LSD i Høyesterett

Dagens rusopplysning har ikke bare ført til problemer med rettsikkerheten, den har også bidratt til å svekke tilliten til lover og regler. 

Av Pål-Ørjan Johansen, forsker og psykolog ved EmmaSofia Klinikk

17. august 2017 har Norges Høyesterett for første gang siden 1999 vurdert straffenivået for innførsel og befatning med LSD. Dommen vil sannsynligvis falle i uke 34. Vurderinger i Høyesterett skal selvsagt baseres på forskning, og prinsippene om forholdsmessighet mellom risiko og straff. Ketil Lund,tidligere høyesterettsdommer og EmmaSofias juridiske rådgiver påpeker: “Straffenivået for psykedelika er utviklet under en tragisk tro på straffens allmennpreventive virkning og en voldsom opphausing av farlighet og skadeevne”. I dette opplysningsarbeidet har fagkyndige fra Folkehelseinstituttet spilt en sentral rolle.

I 2015 oppdaterte Folkehelseinstituttet sitt faktaark om psykedelika og LSD. I den sammenhengen skrev EmmaSofia et brev til FHI der vi påpekte at vi etter en svært grundig gjennomgang av aktuell forskning kunne se at noen av påstandene i faktaarket ikke harmonerer med forskningen på feltet. I en e-post fra avdelingsdirektør Lilliana Bachs, direktør for rettsmedisinske fag ved FHI, bekreftes det at våre bemerkninger vil bli tatt med i videre revidering av faktaark om LSD og psykedelika.

EmmaSofia har i dag sendt et nytt brev til FHI, der vi viser til de forslag som fremgår i vårt brev av oktober i fjor med tilhørende kildehenvisning. Vi ber om at FHI går gjennom informasjonen vår og at vi blir korrigert om de eventuelt mener at vi har tatt feil av den aktuelle forskningen. Vi understreker at den informasjonen vi gjør tilgjengelig allerede er kjent for medlemmene våre gjennom sosiale medier og medieoppslag. Derfor bør det være  i FHIs interesse å korrigere eventuelle feil så snart som mulig. Vi ber om at det isåfall presiseres hva som er det vitenskapelige grunnlaget for de rådene FHI gir. 

Rusvett
Den største faren ved inntak av LSD er faren for at det man inntar ikke er LSD. Dersom noe av det som omsettes som LSD viser seg å være noe annet, så er det nettopp dette vi bør være bekymret for å forebygge. Uklarhet om renhet og kvalitet av dose er en konsekvens av forbudet. Om man er bekymret for dødsfall grunnet fravær av kvalitetskontroll så er lovregulering av salg det forebyggende tiltaket som har best effekt. 

Det er stor frustrasjon og ubehag blant mange som arbeider innen både helse- og justissektoren over at hovedstrategien i det norske ruskontrollregimet innebærer å skape utrygghet, øke helserisiko og stigmatisere brukere. Mens vi venter på en reformert lovgivning vil det være svært viktig å informere publikum om reell risiko og forbudskonsekvenser på en saklig og nøktern måte, samt å opplyse om rusvett, altså hvilke forholdsregler det er mulig å ta for å redusere risiko. Vi i EmmaSofia har derfor lansert rusvettsider og startet med distribusjon av test-kits.
  
Avholdsbevegelsens nullvisjon er i dag tilnærmet like virkelighetsfjern som oppfordringen til totalavhold på seksualområdet for ugifte og lesbiske/homofile. For noen tiår siden hadde vi forbud mot kondomer og prevensjon for å ikke oppfordre til seksuell omgang. En avkriminalisering er ikke tilstrekkelig, det vil være som å oppheve forbudet mot homofili men beholde forbudet mot kondomer. Vi føler oss trygge på at vår helseminister Bent Høie ville ristet oppgitt på hodet om noen kom med et slikt forslag i dag. Men det er sjeldent å se så mye dobbeltmoral som i rusdebatten. For eksempel hadde vår forrige justisminister Anundsen - heimertministeren - legalisering av hjemmebrenning som en av sine flaggsaker. 

Kunnskapen vinner
Folkehelseinstituttet ønsker som “forskningsbasert forvaltningsorgan” å basere sine råd på den til enhver tid gjeldende kunnskap. EmmaSofia har advokater,leger, psykologer og andre helsearbeidere blant sine medlemmer.

Vi har sammenfallende interesser med Folkehelseinstituttet. For oss er det ikke et spørsmål om å være for eller mot bruk. Vi sier ikke at LSD er uten risiko. Det er det nesten ingenting som er. Vi sier imidlertid - i likhet med internasjonale forskningsmiljøer og FHI - at psykedelika og LSD ikke er spesielt farlig.  Her har vi støtte fra Jørgen Bramness, professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo, som har innrømmet “at vi nok overdriver faren ved bruk av psykedelika generelt, og LSD spesielt”. FHIs Knut Hjelmeland, overlege ved  Divisjon for rettsmedisinske fag, har også uttalt at bruk av psykedelika ikke er «spesielt farlig» (NRK Ukeslutt 10.10.15). Det er påkrevet å ha en statistisk forankring når vi kommuniserer risiko - hvis ikke blir man ikke tatt alvorlig i lengden. 

Vi er ydmyke for den rollen FHI har. Samtidig er det folkeopplysning og politikken som må tilpasse seg forskningen, og ikke motsatt. Derfor er det positivt at Bachs uttaler at hun ikke ønsker å gjenta tidligere tiders "skremselspropaganda om LSD og psykedelika.” (Aftenposten, 23 juni 2015). For - som EmmaSofias juridiske rådgiver Ketil Lund sier det: “Fagkyndigheten på området har i altfor liten utstrekning vært basert på pålitelig forskning, men nok influert av den voldsomme propagandaen om farlighet, ofte influert av rene myter og ekstreme enkelttilfeller. Ikke minst gjelder dette psykedelika, som LSD. Jeg har selv som dommer hørt forskere tilkjennegi en oppfatning om farligheten av MDMA som har vist seg å være uten rot i virkeligheten.”
 
EmmaSofias perspektiver og forskning vurderes interessante av tidskriftet til den britiske legeforeningen (BMJ) og internasjonale medier. I likhet med Kofi Annan mener vi i at lovregulering, kvalitetskontroll og saklig informasjon vil være en tryggere og mer langsiktig tilnærming enn dagens forbudspolitikk. 

EmmaSofia ønsker å samarbeide med Folkehelseinstituttet for å sikre at informasjonen som gjøres tilgjengelig er basert på fakta, ikke myter. Vi må innse alvoret i  det problemet. De som har hatt ansvaret for strafferegimet har investert interesser som gjør det vanskelig å endre standpunkt. Dette gjelder politikere så vel som dommere, byråkrater og forskere. Feilinformasjon på rusfeltet har utgjort et problem for demokratiet og for rettsikkerheten. Det er dette Høyesterett konfronteres med i morgen. Som vår tredje statsmakt og siste instans for beskyttelse mot urett har Høyesterett både makt og autoritet til å ta et oppgjør med den. Uansett utfall vil dommen som faller få stor overføringsverdi, fordi den vil si noe om Høyesteretts evne og vilje til å endre jussen i overenstemmelse med virkeligheten.