Begjæring om veiledning ved folkeopplysning

Divisjon for rettsmedisinske fag, Folkehelseinstituttet
v/Divisjonsdirektør Lilliana Bachs

15 august 2017

Begjæring om veiledning ved folkeopplysning
Det vises til tidligere korrespondanse, og da særlig brev til folkehelseinstituttet om LSD fakta av 16. oktober 2015 fra styret i EmmaSofia og e-post av 19. oktober 2015 fra avdelingsdirektør Liliana Bachs hvor det bekreftes at bemerkningen herfra vil bli tatt med videre i revidering av faktaark om LSD og psykedelika.


Vi er glade for tilbakemeldingen og vi kommer gjerne med ytterligere konkrete innspill til endringer. Vi legger til grunn at FHI som forskningsbasert forvaltningsorgan ønsker å basere sine råd basert på den til enhver tid gjeldende kunnskap. I så måte har EmmaSofia sammenfallende interesser med FHI.

EmmaSofia ønsker som en del av folkeopplysningen å gi ut informasjon om psykedelika. For oss er det ikke et spørsmål om å være for eller mot bruk. Vi sier i likhet med internasjonale forskningsmiljøer at farene knyttet til bruk er lavere enn tidligere antatt. Vi ser imidlertid ingen grunn til å underslå eventuelle opplysninger som skulle tale for et økt farenivå og har derfor sett hen til påstandene som framgår i •Spiss fleinsopp, muskatnøtt og LSD - fakta om hallusinogene stoffer. Etter en svært grundig gjennomgang av den aktuelle forskningen, kan vi ikke se at påstandene i faktaarket harmonerer med forskning på feltet. Det vises til de forslag som framgår i vårt brev av 16. oktober 2015 og tilhørende kildehenvisning.

Vi kan ikke se at den aktuelle forskningen støtter opp om den informasjonen FHI utgir. Vi er likevel ydmyke for den samfunnsmessige rollen FHI har, og ser derfor et sterkt behov for en oppdatering av FHIs kommunikasjon på feltet.

Vi understreker at den informasjonen vi gjør tilgjengelig i stor grad er kjent for våre medlemmer gjennom våre sosiale forum og deltagelse i media. Av den grunn alene bør det være i FHI sin interesse i å korrigere eventuelle feil så snart som mulig. Informasjonen som formidles fra EmmaSofia er ikke annet enn en systematisk framstilling av hva som er blitt observert i ulike studier.

Vi viser til forvaltningens veiledningsplikt og vi ber om at FHI gjennomgår vår informasjon og at vi blir korrigert på de forhold hvor FHI eventuelt mener at vi har tatt feil av den aktuelle forskningen. Vi ber isåfall særlig om at det presiseres feil ved den underliggende forskningen eller ved våre konklusjoner. Vi ber også om at det presiseres hva som er det vitenskapelige grunnlaget for de rådene FHI gir.

Styret i EmmaSofia